In de Rif en andere steden van Marokko protesteerden duizenden Marokkanen tegen de dood van de visverkoper.
De man zou ge­wei­gerd heb­ben de po­li­tie smeergeld  te be­ta­len om zijn vis te mogen ver­ko­pen.

De 31-ja­ri­ge Mou­h­ci­ne Fikri stierf vrij­dag­avond in de ha­ven­stad Al Ho­cei­ma, ge­le­gen in de Rif. De vis­ver­ko­per werd ge­plet door het me­cha­nis­me van een vuil­nis­wa­gen toen hij pro­beer­de te voor­ko­men dat zijn in be­slag ge­no­men vis ver­nie­tigd werd.

Ar­moe­de
De smartpho­ne­beel­den van het tra­gi­sche voor­val wer­den ver­spreid via in­ter­net, en leid­den tot grote ver­ont­waar­di­ging bij de be­vol­king. Over het hele land werd op­ge­roe­pen tot ma­ni­fes­ta­ties. Door de hoge werk­loos­heid – voor­al bij jon­ge­ren – en de ar­moe­de zijn veel Ma­rok­ka­nen so­wie­so niet te­vre­den over hun re­ge­ring.

Zon­dag, na de be­gra­fe­nis van de man, be­toog­den dui­zen­den Ma­rok­ka­nen in Alhoceima, Rabat, Titwan, Ca­sa­blan­ca, Mar­rak­ech en Agadir. Ze scan­deer­den slo­gans als ‘Het volk van Rif ver­ne­der je niet!’, ge­richt aan het ko­nink­lijk pa­leis.

Rif ver­waar­loosd
De Rif werd door ko­ning Has­san II ver­waar­loosd, en heeft sinds­dien een moei­lij­ke re­la­tie met de over­heid. De regio speel­de een grote rol in de 20 fe­bru­a­ri-be­we­ging, de Ma­rok­kaan­se ver­sie van de Lente in 2011.

De Ma­rok­kaan­se Ver­e­ni­ging voor de Men­sen­rech­ten (AMDH) waar­schuw­de al voor een mo­ge­lij­ke her­ha­ling van het pro­test uit 2011. Dat zou de over­heid slecht uit­ko­men aan­ge­zien bin­nen een week de in­ter­na­ti­o­na­le kli­maat­con­fe­ren­tie COP22 van start gaat in het land.

fb_img_1477828600185

fb_img_1477867453676