PERSBERICHT

De Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland (MVVN) waardeert de maatregelen van
minister Asscher om huwelijksdwang en achterlating in landen als Marokko en Turkije steviger
aan te pakken door onder meer te vereisen dat vrouwen zich persoonlijk moeten uitschrijven uit
hun gemeente. Maar het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating heeft wel wat meer
voeten in de aarde.

We constateren dat de aangedragen oplossing zich beperkt tot administratieve wijzigingen, zoals
het uitbreiden van de strafbaarstelling van huwelijksdwang, het bemoeilijken van uitschrijven
van echtgenotes uit de gemeentelijke administratie en tevens en het mogelijk maken dat
ambtenaren (die beroepsgeheim hebben ten aanzien van vertrouwelijke informatie) een
verdenking van dwang kunnen doorgeven aan het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Vrouwen en kinderen zullen met deze maatregelen alléén niet geholpen zijn. Alle vrouwen die in
Nederland wonen, moeten worden erkend door het Nederlandse rechtssysteem als volwaardige
burgers. Dat gebeurt nu niet. Vrouwen met een islamitische achtergrond en een dubbele
nationaliteit vallen nog steeds tussen wal en schip. Nederland zou onmiddellijk de afhankelijke
verblijfsvergunning moeten terugdraaien, die momenteel altijd afgegeven wordt als een vrouw
vanuit het buitenland trouwt met een Nederlandse ingezetene. Het gevolg hiervan is is dat de
vrouw binnen het huwelijk een ongelijke rechtspositie heeft ten opzichte van de man, dit speelt
huwelijksdwang en gedwongen achterlating in de hand.

Bovendien is het zaak dat Nederlandse gemeenteambtenaren stoppen met het klakkeloos
overnemen van Marokkaanse echtscheidingsbeschikkingen (in feite zijn dit ‘verstotingen’
naar het islamitisch recht, de sharia) in het GBA, dit is in strijd met de Nederlandse
wetgeving en de Openbare Orde . Dit draagt bij aan het achterstellen van vrouwen met een
Marokkaanse achtergrond. Impliciet erkennen de gemeenten de ondergeschikte rol van
vrouwen binnen de Marokkaanse familiewetgeving.

Zonder oplossingen voor deze laatste punten is het aanpakken van huwelijksdwang en
gedwongen achterlating niet meer dan een doekje voor het bloeden.
Wat moet de overheid doen om de rechsgelijkheid van Marokkaanse en Turkse vrouwen te
bevorderen?
⁃ Onmiddellijk stopzetten en terugdraaien van de koppeling tussen verblijfsrecht en
inburgeringsplicht. Met deze maatregel blijven vrouwen langer in een
afhankelijke positie omdat zij alleen in aanmerking komen voor een afhankelijke
verblijfsvergunning.
⁃ Onmiddellijk stoppen met het discrimineren van vrouwen met een afhankelijke
verblijfsvergunning die illegaal worden gemaakt indien zij door omstandigheden
aanspraak moeten maken op sociale voorzieningen.
⁃ Nederlandse gemeenten, o.a. de gemeente Amsterdam maar wellicht ook andere,
registreren nu klakkeloos Marokkaanse verstotingsbeschikkingen; dit dient
onmiddellijk te stoppen.
Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Sellou, woordvoerder Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland

Tel: 0207759638