‘Marokkanen in Amersfoort relatief vaak verdacht van misdrijven’

Marokkanen in Amersfoort worden relatief vaak verdacht van misdrijven. In de periode 2006-2010 werd meer dan 44 procent van alle Marokkaanse jongens tussen de 12 en 25 jaar verdacht van een misdrijf. Bij Antilliaanse jongens in dezelfde leeftijdscategorie lag dat percentage op 32 procent. Vooral de Marokkaanse jongens en jonge mannen in Amersfoort zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Dit wordt duidelijk uit een rapport over Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders in Amersfoort, uitgevoerd in 2011 door het RISBO, Erasmusuniversiteit.

Het Risbo, de onderzoeksafdeling van de Erasmusuniversiteit, heeft in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de positie van Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders. Dat onderzoek vond plaats in 22 gemeenten. Het onderzoek laat zien dat de achterstand van Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders ten opzichte van de autochtone bevolking in Nederland nog steeds groot is. Dat geldt zowel voor het opleidingsniveau als voor de positie op de arbeidsmarkt. Onder deze groepen is de criminaliteit relatief hoog, wat ook weer samenhangt met het voortijdig schoolverlaten en de hoge (jeugd)werkloosheid. Amersfoort scoort hier slechter dan gemiddeld in vergelijking met 22 gemeenten die deel uitmaken van het Bestuurlijk Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en de zogenaamde Antillianengemeenten.

Amersfoort telt relatief weinig Marokkanen en Antillianen in vergelijking met de 22 Marokkanen-, en Antillianengemeenten in Nederland. 3,1% van de Amersfoortse bevolking is van Marokkaanse afkomst, Het gaat om circa 4530 personen. Van alle Amersfoorters is 1,2% van Antilliaans/Arubaanse afkomst. Daarbij gaat het om 1680 personen. Marokkanen in Amersfoort zijn relatief jong: een kwart is onder de 12 jaar.
In Amersfoort werd in de periode 2006-2010 van de totale bevolking 5,2% van 12 jaar en ouder ‘verdacht’ van een misdrijf. Voor Marokkanen en Antillianen lag dat percentage meer dan drie keer zo hoog (respectievelijk bijna 17% en 18%).
Van de mannelijke bevolking van 12 tot 25 jaar in Amersfoort kwam in deze periode 14,6% met de politie in aanraking gekomen. Van de Marokkaanse en Antilliaanse jongens in deze stad was het aandeel verdachten respectievelijk 44,6% en 32%. Daarmee zijn vooral de Marokkaanse jongens en jonge mannen in Amersfoort oververtegenwoordigd in de criminaliteit, ook in vergelijking met de 22 Marokkanengemeenten.
De 190 Marokkaanse verdachten in Amersfoort in 2010 scoren relatief hoog op vermogens- en drugsdelicten, terwijl de 56 Antilliaanse verdachten zijn oververtegenwoordigd in geweldsmisdrijven.

De gemeente merkt op dat er in vergelijking met 2009 enkele gunstige ontwikkelingen zijn. Zo daalde het aandeel voortijdige schoolverlaters en niet werkende werkzoekenden Marokkaanse Amersfoorters. Ook het aandeel verdachten onder Antilliaanse Amersfoorters daalde sterker dan gemiddeld in de totale bevolking.

2010
Er zijn ook cijfers voor het jaar 2010. In dat jaar werd in Amersfoort 1,2% van de bevolking van 12 jaar en ouder ‘verdacht’ van een misdrijf. Voor Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders was dat respectievelijk 5% en 4%. In totaal ging het daarbij om 159 verdachte Marokkaanse Nederlanders en om 56 verdachte Antilliaanse Nederlanders. Lichtere vergrijpen als de meeste verkeersovertredingen en ‘Halt-zaken’ zijn daarin niet meegenomen.
Criminaliteit is vooral oververtegenwoordigd onder jongeren. Er wonen in Amersfoort 21.733 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. In 2010 worden daarvan 619 verdacht, dat is 2,8%. Van de 917 Marokkaans-Nederlandse jongeren worden er 101 (11%) verdacht. Van de 423 Antilliaans-Nederlandse jongeren worden er 31 (7,3%) verdacht. Er is dus sprake van een oververtegenwoordiging van Antilliaanse en Marokkaanse personen.

Per 1 juli 2012 is er geen subsidiegeld meer voor het straatcoachproject. Dit betekent dat de straatcoaches, die zich inzetten voor overlastbestrijding van problematische jeugdgroepen, medio 2012 uit het Amersfoortse straatbeeld verdwijnen. Het college van b en w zegt ‘de mogelijkheid om het extra toezicht en handhaving op jeugdgroepen (financieel) te handhaven te onderzoeken’.
De gemeente Amersfoort ziet geen reden grote beleidswijzigingen voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren door te voeren. Wel zal Amersfoort meer aandacht hebben in haar jeugdbeleid voor arbeidstoeleiding van werkloze Antilliaanse jongeren en blijft er in het veiligheidsbeleid extra aandacht voor overlastgevend en crimineel gedrag onder Marokkaanse risicojongeren. Vanuit de doelgroep Antillianen wordt een stichting opgezet die zelfstandig activiteiten voor jongeren gaat ontplooien zodat dit voortgezet kan worden. De SWA zorgt voor de begeleiding.

Het aandeel niet-werkende werkzoekenden ligt onder Marokkanen en Antillianen aanzienlijk hoger in vergelijking met de Amersfoortse bevolking als geheel: respectievelijk 8,9% en 8,7% in 2010. Maar dat is altijd nog lager dan in de vergelijkingsgemeenten. In vergelijking tot 2009 is het aandeel niet-werkende werkzoekenden gedaald, terwijl die voor andere bevolkingsgroepen en voor de Marokkanen in de 22 Marokkanengemeenten gemiddeld is gestegen. Het aandeel niet-werkende werkzoekenden onder Antillianen is juist gestegen, in Amersfoort iets minder dan gemiddeld bij de andere 22 gemeenten.
Ook de jeugdwerkloosheid tussen 15 en 24 jaar is in Amersfoort lager dan gemiddeld in de 22 gemeenten. Wel is deze iets meer gestegen dan in de vergelijkingsgemeenten, vooral onder Antillianen. De werkloosheid onder Antilliaanse jongeren in Amersfoort is in 2010 zelfs iets hoger dan gemiddeld in de 22 gemeenten. In absolute aantallen gaat het van 12 in 2009 naar 24 personen in 2010.

Lees ook:

Islamitische alliantie Algerije erkent Amazigh taal niet in nieuwe grondwet