Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) was de financiële steun van de EU voor Marokko, die van 2014 tot en met 2018 via rechtstreekse overdrachten aan zijn schatkist werd verleend, slechts van beperkte toegevoegde waarde en bood deze een beperkte mogelijkheid om hervormingen in het land te ondersteunen. Volgens de controleurs kwam de Europese Commissie tegemoet aan de behoeften die in de nationale en EU-strategieën waren vastgesteld, maar verspreidde zij de financiering over te veel gebieden, wat de impact ervan kan hebben verzwakt. Zij stelden ook vast dat het beheer door de Commissie van de programma’s voor begrotingssteun voor het land werd belemmerd door tekortkomingen in de manier waarop deze programma’s werden ontworpen, uitgevoerd en gemonitord, alsook bij de beoordeling van de resultaten.

De EU is de grootste donor van ontwikkelingshulp van Marokko. Voor 2014-2020 had de Commissie 1,4 miljard EUR voor steun uitgetrokken, voornamelijk voor de drie prioritaire sectoren: sociale diensten, rechtsstaat en duurzame groei. Eind 2018 had zij voor 562 miljoen EUR aan overeenkomsten gesloten en voor bijna 206 miljoen EUR aan betalingen verricht in het kader van haar instrument voor begrotingssteun, dat is gericht op het bevorderen van hervormingen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en dat 75 % van de jaarlijkse uitgaven van de EU voor het land vertegenwoordigt.

De controleurs beoordeelden of het beheer door de Commissie van de EU-begrotingssteun voor de prioritaire sectoren in Marokko van 2014 tot en met 2018 doeltreffend was en of de doelstellingen waren bereikt. Zij controleerden de terreinen gezondheidszorg, sociale bescherming, justitie en de ontwikkeling van de particuliere sector.

“De EU-begrotingssteun voor Marokko ondersteunde de hervormingen van het land niet voldoende en de vooruitgang ten aanzien van belangrijke uitdagingen was beperkt”, aldus Hannu Takkula, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Om het effect van de EU-financiering te maximaliseren, moet de Commissie de steun toespitsen op minder sectoren en de politieke en beleidsdialoog met Marokko versterken.”

Persbericht: EU-financiering voor Marokko heeft tot dusver beperkte resultaten opgeleverd, aldus de controleurs