Het oproepen van de dienstplichtigen is begonnen op dinsdag 9 april en eindigt op 7 juni. Hieronder zetten wij alles uiteen, van oproepen, registratieformulieren en vrijstellingsverzoeken.

Een voorlopige lijst van dienstplichtigen is opgesteld door een ad hoc commissie. Deze personen, tussen 19 en 25 jaar oud, ontvangen oproepen voor registratie op de portal www.tajnid.ma.

Wat moet je doen als je een oproep hebt gehad of als je je vrijwillig wilt registreren?

Zodra de kennisgeving is ontvangen, moet de dienstplichtige het formulier op de tajnid.ma-website invullen binnen 20 dagen na de datum van kennisgeving. Op het formulier moeten de persoongegevens ingevuld worden, identiteitsbewijsnummer (CIN), de naam van de ouders en het codenummer dat in de kennisgeving staat weergegeven.

Mensen die niet zijn opgeroepen voor militaire dienst en die zich vrijwillig willen registreren (in het bijzonder Marokkanen woonachtig in het buitenland en vrouwen), kunnen vrijwillig het formulier volgens dezelfde criteria invullen. Dit moet ook voor 7 juni, anders worden ze niet in aanmerking genomen. Voor Marokkanen woonachtig in het buitenland is een deelruimte gereserveerd voor registratie. De formaliteiten zijn vergelijkbaar met die van andere Marokkanen.

Als iemand moeite heeft om het online formulier in te vullen, kan hij zich alleen wenden tot de lokale bestuursorganen die het dichtst bij zijn woningadres zijn. Deze administraties zijn uitgerust met computers die op de website zijn aangesloten.

Zodra het formulier is ingevuld, kan deze worden afgedrukt en een kopie zal naar het e-mailadres van de betrokken persoon worden gestuurd. Het ontvangstbewijs vermeldt dat de dienstplichtige gebruik kunnen maken van de tijdelijke of definitieve vrijstelling en dat hij in dit geval een aanvraag tot vrijstelling moet indienen, vergezeld van de vereiste documenten, bij de lokale administratieve autoriteiten die zich het dichtst bij zijn woonadres bevinden.

Een verzoek tot vrijstelling indienen

Personen die gebruik wensen te maken van de tijdelijke of definitieve vrijstelling, moeten hun aanvraag indienen binnen 20 dagen na de datum waarop het formulier is ingevuld, bij de lokale administratieve autoriteiten. Deze administraties erkennen en verzenden de verzoeken naar de prefecturele commissies onder voorzitterschap van de walis voor onderzoek en het nemen van een beslissing.

De verzoeken moeten vergezeld gaan van bewijsstukken:

– Lichamelijk of medische onvermogen: een medisch rapport opgesteld door de openbare gezondheidsdiensten.
– Gezinsondersteuning: een certificaat uitgereikt door de gouverneur van de prefectuur, de provincie of de prefectuur van de districten waaruit de status van gezinsondersteuning blijkt
– Voortzetting van de studie: een certificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit van de betrokken sector waaruit de voortzetting blijkt van studies in een openbare of particuliere instelling voor onderwijs of beroepsopleiding.
– Aanwezigheid van een broer of zus in de dienst als dienstplichtige of aanwezigheid van een of meer broers en zussen die gelijktijdig kunnen worden opgeroepen voor militaire dienst.

Keuring

Na 7 juni bereidt het rekruteringskantoor van de Koninklijke Strijdkrachten wervingsbevelen voor om dienstplichtigen op te roepen die geen tijdelijke of definitieve vrijstelling genieten en stuurt deze naar de belanghebbende partijen.

Elke persoon die de aanwervingsopdracht heeft ontvangen, moet naar de datum en plaats gaan die in de kennisgeving zijn opgegeven om te verschijnen voor een commissie, voorzien van deze kennisgeving en zijn CIN. Deze commissie, waarin een militaire arts zit, onderzoekt de gezondheidstoestand van deze persoon.

Voor Marokkanen woonachtig in het buitenland die vrijwillig militaire dienst willen verlenen, wordt binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken een commissie gevormd om de lijst van vrijwilligers op te stellen die de formulieren hebben ingevuld en aan de wettelijke vereisten voldoen.

Rangen

Als een dienstplichtige door de medische keuring is gekomen, krijgt deze op basis van het opleidingsniveau een rang toegewezen:

Officier: Ten minste een bachelordiploma of gelijkwaardig
Onderofficier: Ten minste BAC (baccalaureaat)
Soldaat: Een opleidingsniveau onder BAC

Alle dienstplichtigen beginnen met een gemeenschappelijke basisopleiding van 4 maanden, bestaande uit een algemene opleiding (burgerschap, militaire geschiedenis, enz.) en militaire basistraining. Aan het einde van deze vier maanden ontvangen de dienstplichtigen een opdracht tot het einde van de duur van hun dienst, in een eenheid, om een gespecialiseerde opleiding te volgen voor een periode van 8 maanden.

Aan het einde van hun dienst zullen aan de dienstplichtigen certificaten worden toegekend op basis van verdienste en moeite, die als uitgangspunt zouden kunnen dienen om hen te helpen op de arbeidsmarkt te integreren.

Salaris

Maandelijkse salarissen zullen als volgt variëren:

– 1.050 dirham voor de soldaten,
– 1.500 dirham voor de onderofficieren,
– 2.100 dirham voor de officieren,
– Een 300 dirham bonus zal worden toegekend aan dienstplichtigen die zich bij de zuidelijke provincies zullen aansluiten.

Sancties bij dienstweigering

– 1 tot 3 maanden in de gevangenis en 2000 tot 5000 dirham boete voor degenen die onderworpen zijn aan militaire dienst en die zijn geroepen of geselecteerd en die de oproep niet hebben beantwoord.
– 1 maand tot 1 jaar gevangenisstraf en 2.000 tot 10.000 dirham boete tegen degenen die zijn toegelaten en die niet reageren op de individuele of algemene oproep voor de dienstplicht.
– De laatste sanctie wordt ook toegepast tegen degenen die een dienstplichtige verbergen, hem verbieden zich bij de militaire dienst aan te sluiten of hem daartoe te dwingen.
– Deze boetes worden verdubbeld, in geval van recidive.