Wereldjournalisten
Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Dat is een van de uitkomsten van het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 verscheen

Kwart van de inwoners van Nederland ervaart discriminatie
Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 12.552 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren.Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie het vaakst wordt ervaren vanwege leeftijd (10% van de Nederlandse bevolking) en etnische herkomst (8%). Daarnaast wordt ingegaan op de ervaringen met discriminatie op basis van seksuele gerichtheid of het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking.
Etnische herkomst

Migranten ervaren op alle terreinen in aanzienlijke mate discriminatie. Sommige discriminatie-ervaringen worden vaker door bepaalde groepen gerapporteerd.
•Eén op de drie Turkse studenten, één op de vier Marokkaanse studenten en ruim één op de vijf Surinaamse studenten denkt dat zij moeilijk een stage konden vinden vanwege discriminatie.
•Eén op de vijf Marokkaans-Nederlandse mannen heeft het gevoel door de politie extra in de gaten gehouden te worden en beschouwt dit als discriminatie.
•Op het terrein van salariëring ervaren migranten uit Midden- en Oost-Europa vaker dat zij minder betaald krijgen dan een collega die hetzelfde werk doet: van de werkenden uit deze groep rapporteert 15% deze vorm van discriminatie.

Wanneer we specifiek kijken naar moslims zien we dat deze groep op alle

terreinen vaak discriminatie ervaart.

Kwart van de inwoners van Nederland ervaart discriminatie
Leeftijd

Jongeren ervaren over het algemeen meer discriminatie dan ouderen. Alleen bij het zoeken naar werk is dit andersom. Van de 55-64 jarige werkzoekenden brengt 37% afwijzingen op sollicitaties in verband met discriminatie, onder werkzoekenden in de leeftijd van 45-54 jaar betreft het ruim een kwart. Ervaren discriminatie bij het zoeken naar werk wordt door 45-plussers bijna altijd in verband gebracht met hun leeftijd.

Seksuele gerichtheid

Een kwart van de homoseksuele mannen en van de lesbische vrouwen heeft in het afgelopen jaar discriminatie ervaren in de openbare ruimte. Onder biseksuele mensen ligt het percentage lager (14%). Wellicht komt dit doordat de seksuele gerichtheid van biseksuele mensen minder zichtbaar is: zij hebben minder vaak een relatie met iemand van hetzelfde geslacht en zijn minder vaak open over hun seksuele gerichtheid.

Beperking

Eén op de vijf mensen met een beperking die het afgelopen jaar naar werk zocht, had het gevoel daarbij gediscrimineerd te worden. Op het terrein van de openbare ruimte en de werkvloer ervaren vooral mensen met psychische klachten discriminatie. Mensen met alleen lichamelijke klachten ervaren dit minder.

Het rapport gaat verder in op de manieren waarop mensen omgaan met ervaren discriminatie en op de individuele en maatschappelijke consequenties van discriminatie.

Wereldjournalisten